Zavod za hitnu medicinu Splitsko - dalmatinske županije

ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI N.N. 100/18

ZAKON O KVALITETI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE N.N. 118/18

ZAKON O ZAŠTITI PRAVA PACIJENATA N.N. 169/04, 37/08

ZAKON O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA N.N. 25/13, 85/15

ZAKON O PODACIMA I INFORMACIJAMA U ZDRAVSTVU N.N. 14/19