Zavod za hitnu medicinu Splitsko - dalmatinske županije

Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Ako je zahtjev podnesen usmeno ili putem telefona, o istom će se sastaviti službena bilješka.

Pisani zahtjev sadrži: naziv, sjedište i tijelo kojem se zahtjev podnosi, podatke važne za prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime, adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njeno sjedište.

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, niti je obvezan pozvati se na primjenu Zakona o pravu na pristup informacijama.

Na temelju zahtjeva za pristup informaciji, odlučit će se najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

U slučaju nepotpunog ili nerazumljivog zahtjeva, bez odgode će se pozvati podnositelj zahtjeva da isti ispravi u roku od pet dana od dana zaprimanja poziva za ispravak. Ukoliko isti ne ispravi u datom roku, zahtjev će se odbaciti rješenjem.