Zavod za hitnu medicinu Splitsko - dalmatinske županije

Slide background
Slide background
Slide background

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU
SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE
Spinčićeva 1, 21 000 Split

U Splitu, 13. prosinca 2023. godine    

Temeljem Odluke o donošenju Mreže hitne medicine i sanitetskog prijevoza od 8. studenog 2023.g. (NN br. 134/2023.) i članka 27. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije, Ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije, raspisuje

JAVNI POZIV

za odabir kandidata zainteresiranih za edukaciju u helikopterskoj hitnoj medicinskoj službi i to:

1. DOKTOR MEDICINE U TIMU HITNOG ZRAČNOG MEDICINSKOG PRIJEVOZA (m/ž) – petnaest (15) izvršitelja.

Uvjeti:
-    VSS - Doktor medicine-specijalist hitne medicine
-    VSS - Doktor medicine sa 3 godine radnog iskustva u djelatnosti       hitne medicine
-    važeća potvrdnica HZHM-a o položenim edukacijskim vježbama za radnike izvanbolničke hitne medicinske službe u timu IHMS (potvrdnicu potrebno imati prije početka edukacije za HHMS -veljača 2024.).
-    znanje engleskog jezika-aktivno u govoru i pismu  

Dodatni kriteriji prednosti u odabiru kandidata:
1.      Specijalist hitne medicine
2.      Specijalizant hitne medicine
3.      Dužina radnog iskustva u zračnom medicinskom prijevozu
4.      Drugi tečajevi iz područja hitne medicine

2. PRVOSTUPNIK SESTRINSTVA U TIMU HITNOG ZRAČNOG MEDICINSKOG PRIJEVOZA (m/ž) – petnaest (15) izvršitelja

Uvjeti:
 -          najmanje prvostupnik sestrinstva-specijalist u djelatnosti hitne medicine
-          najmanje prvostupnik sestrinstva sa 3 godine radnog iskustva u djelatnosti hitne medicine
-          važeća potvrdnica HZHM-a o položenim edukacijskim vježbama za radnike izvanbolničke hitne medicinske službe u timu IHMS (potvrdnicu potrebno imati prije početka edukacije za HHMS-veljača 2024.).
-          znanje engleskog jezika-aktivno u govoru i pismu  

Dodatni kriteriji prednosti u odabiru kandidata:
1.      Najmanje prvostupnik sestrinstva – specijalist u djelatnosti hitne medicine
2.      Najmanje prvostupnik sestrinstva na specijalističkom usavršavanju iz hitne medicine
3.      Dužina radnog iskustva u zračnom medicinskom prijevozu
4.      Drugi tečajevi iz područja hitne medicine

Uz pisanu prijavu na javni poziv kandidati/kandidatkinje dužni su priložiti:

-          Europass životopis
-          motivacijsko pismo na hrvatskom i na engleskom jeziku
-          popunjenu izjavu kandidata o mogućnosti sudjelovanja na edukaciji u trajanju od cca 7-10 dana u organizaciji izabranog pružatelja usluge za HHMS,  koja se nalazi u privitku javnog poziva
-          Potvrde o položenim tečajevima iz područja hitne medicine
-          presliku diplome o završenom obrazovanju
-          dokaz o položenom specijalističkom ispitu i stjecanju naziva specijalist hitne medicine
-          preslik potvrdnice o završenoj edukacijskoj vježbi za radnike u timu IHMS
-          potvrdu, presliku ugovora o radu ili drugi odgovarajući dokaz, o vrsti poslova koje je kandidat obavljao i trajanju radnog odnosa kao dokaz radnog iskustva u djelatnosti hitne medicine.

Pružatelj usluge će provesti trening i snositi sve troškove obuke medicinskih tehničara i/ili medicinskih sestara, tehničkog osoblja imenovanog od strane Naručitelja koje će za potrebe pružanja usluge helikopterske hitne medicinske službe primiti obuku HHMS tehničkog člana posade (Helicopter Emergency Medical Service Technical Crew Member - HEMS TC) sukladno odredbama Uredbe (EU) br. 965/2012.

Pružatelj usluge će snositi sve troškove osnovne i konverzijske obuke HHMS medicinskog putnika prije dana pune operativnosti. Pružatelj usluge će osim troškova treninga i obuke snositi i sve troškove koji su vezani za boravak, smještaj i hranu medicinskog osoblja na lokaciji održavanja treninga i obuke.

Sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08 i 69/17.) na javni poziv se mogu javiti osobe oba spola.  

Podnošenjem prijave na Javni poziv, kandidati su izričito suglasni da Zavod za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije kao Voditelj zbirke osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe postupka, sukladno odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN br. 42/18.) i Uredbe (EU) 2016/679.  

Prijavom na Javni poziv – dajete privolu za obradu vaših osobnih podataka u svrhu provođenja postupka izbora kandidata za gore navedeno radno mjesto, a u skladu s odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN br. 42/18.) i Uredbe (EU) 2016/679.  

Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima smatra se radno iskustvo ostvareno na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke ostvareno nakon stjecanja stručne spreme. 

Povjerenstvo za odabir kandidata će u roku od 8 dana od dana završetka roka za prijavu na Javni poziv, na oglasnoj ploči  i web stranici Zavoda za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije objaviti listu kandidata s istaknutim bodovima.  

Obavijest o izboru kandidata za edukaciju u helikopterskoj hitnoj medicinskoj službi objavit će se na oglasnoj ploči i web stranici Zavoda za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije u roku od 8 dana od dana završetka roka za prijavu na Javni poziv.  

Rok za podnošenje prijave na Javni poziv je osam (8) dana od dana objave na službenoj  web – stranici Zavoda za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije.  

Prijava na Javni poziv s potrebnim dokazima o ispunjavanju uvjeta iz Javnog poziva, dostavlja se na adresu: Zavod za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije , Spinčićeva 2, Split, s naznakom: „Za Javni poziv za edukaciju za doktora medicine u timu hitnog zračnog medicinskog prijevoza“ ili „Za Javni poziv za edukaciju za medicinsku sestru/tehničara u timu hitnog zračnog medicinskog prijevoza“.  

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.  

O rezultatima Javnog poziva svi kandidati biti će obaviješteni putem službene webstranice i oglasne ploče Zavoda za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije.

Ravnatelj               
   
Leo Luetić, dr.med.spec.HM